Make your own free website on Tripod.com


งานกาชาด


งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
ความเป็นมาของ งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ งานเทศกาลชิมมะขามหวานเพชรบูรณ์ ได้เริ่มจัดขึ้นในปี 2516 ในลักษณะประจำ ท้องถิ่น อำเภอหล่มเก่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดการปลูกมะขามหวานของจังหวัด เพชรบูรณ์ การจัดงานได้จัดติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2521 จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดการประกวดมะขามหวานในงานเทศกาลฉลองรอยพระพุทธบาท วัดภูเขาดิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งปี 2525 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนให้มีการประกวดธิดามะขามหวานพร้อมจัดให้มีการออกร้าน ขายมะขามหวานขึ้นในงาน การจัดงานเทศกาลชิมมะขามหวาน ได้จัดระหว่างวันที่ 17 - 25 มกราคม ติดต่อกันเรื่อยมา จนกระทั่งในปี 2542 ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น กาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 25 มกราคม 2542 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ การจัดงานในปีต่อมา โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ องค์กรปกครอง ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมผู้ปลูก มะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การจัดงานกาชาด มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชา- สัมพันธ์มะขามหวาน ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงและเป็นพืชเศรษฐกิจ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวาง เพื่อประชาสัมพันธ์ความ - เป็นมาของนครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ก่อตั้งตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูก มะขามหวาน ได้ปรับปรุงพันธุ์และรักษาคุณภาพของมะขามหวาน และเพื่อ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มะขาม- หวานจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ใด คือรสชาดหอมหวานอร่อย เนื้อแน่น มะขามที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 30 พันธุ์ แต่พันธุ์ที่ปลูกเป็น หลัก มี 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หมื่นจง พันธุ์สีทอง พันธุ์สีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์น้ำผึ้ง พันธุ์ประกายทอง พันธุ์อินทผาลัม